tel. (71) 33 23 600, e-mail: profis@profis.com.pl

comarch optima

Zakres funkcjonalnyModuł Kalkulacje

Moduł Kalkulacje daje możliwość przygotowania szybkiej kalkulacji nawet bardzo złożonych prac drukarskich według rożnych zasad wyceny. Jest tak skonstruowany, aby dać szereg opcjonalnych możliwości z uwagi na kluczowe znaczenie kalkulacji dla pozyskania klienta i zapewnienia jej rentowności. Wyliczenia nawet bardzo złożonych kalkulacji są dokładne, błyskawiczne, pozbawione omyłek i błędów rachunkowych.

Różne metody wycen możliwe do zastosowania w kalkulacji oferty

Przeprowadzenie rzetelnej kalkulacji pozwala z jednej strony uzyskać możliwie najniższą cenę dla klienta, z drugiej strony pozwala utrzymać rentowność produkcji przy określeniu szeregu czynników, które mają na to wpływ, takich jak np. ceny materiałów, dostępne maszyny, koszty rozruchu, koszty pracowników, narzuty, marże usług własnych i obcych oraz wiele innych.

Szablony i receptury, czyli gotowe wzorce do wykonania szybkiej kalkulacji

Szablony zleceń stanowiące wzorce różnych rodzajów prac np. książek, kalendarzy itd. wraz z recepturami są doskonałym narzędziem do generowania specjalizowanych kalkulacji. Dzięki temu oferty przygotowuje się jeszcze szybciej i unika się błędów użytkownika.

Algorytmy wspomagające ekonomicznie wykorzystanie materiałów i zasobów

Skalkulowanie jak najbardziej ekonomicznego rozwiązania przy pomocy algorytmów wspomagających wyznaczenie dla zadanych parametrów najlepszych rozwiązań dotyczących materiałów (np. papieru), oraz dostępnych maszyn. Przykład: algorytm jak najlepszego rozmieszczenia żądanego formatu na dostępnych formatach papieru.

Rabaty i poziomy cenowe umożliwiające prowadzenie skutecznej polityki cenowej

System ułatwia opracowanie i stosowanie przemyślanej polityki cenowej. Każdemu klientowi można przypisać określony rabat, który zostanie każdorazowo uwzględniony w kalkulacji dla niego sporządzanej lub przypisać klienta do określonego poziomu cenowego. Ze względu na konieczność elastycznego podejścia do ceny, po wyliczeniu przez system właściwej kwoty można w uzasadnionych przypadkach "ręcznie" ją skorygować lub w ten sam sposób zmienić marżę albo rabat.

Oferta dla Klienta w postaci wydruku bądź e-maila

Wydruk oferty może być różny, dopasowany do rodzaju kalkulacji i do Klienta. Możliwy jest wybór drukowanej oferty z dostępnej listy zdefiniowanych dokumentów. Ofertę można również wysłać za pomocą poczty e-mail.

Komunikaty wspomagające obieg informacji

Szybki obieg informacji zrealizowano za pomocą komunikatów systemowych, czyli krótkich wiadomości generowanych zarówno automatycznie przez system jaki i wprowadzanych przez użytkownika. Ich zastosowanie w codziennej pracy to: ułatwienie kontroli nad przebiegiem realizacji zlecenia, szybki i prosty kontakt zarówno z odbiorcą wewnętrznym jak i zewnętrznym.

Moduł Zarządzanie produkcją

Moduł Zarządzanie produkcją zawiera pełny zakres funkcjonalny modułu Kalkulacje, a ponadto usprawnia kolejne etapy realizacji usługi wykonywanej dla klienta. Stanowi narzędzie efektywnego organizowania realizacji prac poligraficznych.

Efektywne i racjonalne planowanie działań produkcyjnych przy uwzględnieniu szeregu czynników.

Planowanie produkcji jest realizowane poprzez takie funkcje modułu jak:

  • kolejkowanie zadań - brany jest pod uwagę m.in. plan zmian, przestoje i przerwy (np. serwis maszyny),
  • ocena rzeczywistej pracochłonności zadania,
  • pomiar wykorzystania zasobów,
  • bieżące monitorowanie wszelkich braków i błędów produkcyjnych.
Wykresy Gantta przedstawiające w sposób graficzny plan produkcyjny jak i zrealizowane wykonania wspomagają planowanie i koordynowanie produkcji.

Wykresy Gantta mają przede wszystkim zastosowanie dla osoby planującej produkcję jako narzędzie do analizy zajętości poszczególnych stanowisk produkcyjnych, diagnozy wąskich gardeł jak i narzędzie umożliwiające prześledzenie ścieżki produkcyjnej zlecenia. Pomocne są również dla pracowników produkcyjnych, przedstawiając w przejrzysty sposób zaplanowane dla nich na dany dzień zadania do realizacji.

Proces produkcji może być wspomagany systemem komunikatów i maili na poszczególnych etapach.

Śledzenie stanu realizacji zlecenia oraz możliwość przypisania różnorodnych komunikatów i maili do poszczególnych etapów zlecenia wspomagają zarządzanie produkcją. Przykładowo możliwe jest zdefiniowanie poniższych systemowych komunikatów i maili:

  • komunikat do osoby obsługującej zlecenie od strony handlowej w przypadku zawieszenia wykonywania zlecenia,
  • mail do klienta w przypadku zakończenia realizacji zlecenia,
  • komunikat systemowy jeśli termin uruchomienia wykonywania zlecenia minął, a realizacja nie została rozpoczęta.

Moduł Stanowisko produkcyjne

Moduł Stanowisko produkcyjne to wygodne rejestrowanie wykonanych zadań przez pracowników produkcyjnych, możliwość zawieszenia lub przerwania realizacji zadania, komunikacja z innymi działami przedsiębiorstwa.

Przykładowe ekrany

Kalkulacja - nakłady

Kalkulacja - nakłady

Kalkulacja - zadanie

Kalkulacja - zadanie

Kalkulacja - oferta HTML

Kalkulacja - oferta HTML

Wykres Gantta

Wykres Gantta

Zarządzanie - lista wykonań

Zarządzanie - lista wykonań

Zlecenia - lista

Zlecenia - lista

Zlecenia - planowanie produkcji

Zlecenia - planowanie produkcji

Zlecenia - okno wykonania

Zlecenia - okno wykonania

Prezentacje filmowe

Kalkulacja

Film

Obsługa handl.-magazynowa

Film

Zarządzanie produkcją

Film